Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Nerkowski, adres poczty elektronicznej c.nerkowski@cen.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862164217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Adres organu odwoławczego: Pl. Kościuszki 2, 18-400 Łomża

Adres e-mail organu odwoławczego: cen@cen.lomza.pl

Telefon organu odwoławczego: 862164217

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży przy ul. Pl. Kościuszki 2 nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, brak windy/podjazdu dla osób na wózkach. Są 2 wejścia - jedno od głównej ulicy Pl. Kościuszki, drugie od strony parkingu. 

Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteki Pedagogicznej w Łomży przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1 posiada jedno wejście od strony ulicy Marii Curie - Skłodowskiej, nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla osób na wózkach.

W budynkach nie ma:

  • pętli indukcyjnych,
  • oznaczeń w alfabecie Braille'a,
  • oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Udogodnienia

  • działają standardowe skróty klawiaturowe.
  • przełącznik rozmiaru tekstu.
  • przełącznik między widokiem o wysokim i normalnym kontraście.
  • wyszukiwarka prosta i zaawansowana.