Uchwała

Uchwała Nr XLIX/458/2018
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm. 1), oraz art. 91 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.2) i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591), uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. tworzy się zespół pod nazwą Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, zwany dalej Centrum, z siedzibą w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2; prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w skład którego wchodzą:
1) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
2) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży.

§ 2. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Łomży i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z dniem 1 września 2018 r. stają się pracownikami Centrum.

§ 3. Mienie należące do Biblioteki Pedagogicznej w Łomży i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży z dniem 1 września 2018 r. staje się mieniem Centrum.

§ 4. 1. Akt założycielski Centrum otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Statut Centrum otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr XIX/238/2020
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 8 czerwca 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1] [2]) w związku z § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 270 z późn. zm. ) oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.[3]) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/458/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Biblioteką Pedagogiczną w Łomży jest Podlaski Kurator Oświaty.”

2) uchyla się § 25.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

BOGUSŁAW DĘBSKI

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 oraz poz. 1815

[2] Zmiany w powołanej uchwale zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2006 r. Nr 242, poz. 2356, z 2009 r. Nr 108, poz. 1226 oraz z 2019 r. poz. 679

J Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248; Dz. U. z 2020 r. poz. 374

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: UMWP

Data wytworzenia: 2018-05-28

Wprowadzający: Cezary Nerkowski

Modyfikujący: Cezary Nerkowski

Data modyfikacji: 2020-06-17

Opublikował: Cezary Nerkowski

Data publikacji: 2019-02-01