Kompetencje osób funkcyjnych

Dyrektor CEN: Bernard Zbigniew Kossakowski
tel. 86 216 42 17
e-mail: z.kossakowski@cen.lomza.pl

 

Wicedyrektor CEN: Maria M. Ferenc
tel. 86 216 42 17, wew. 19
e-mail: m.ferenc@cen.lomza.pl

 

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w CEN: Radosław Wszędyrówny
tel. 86 216 23 57
e-mail: r.wszedyrowny@cen.lomza.pl

 

UCHWAŁA NR 312/4561/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1 i 21 oraz art. 188 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.2) i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. Uchwała podlega doręczeniu Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UCHWAŁA NR 312/4576/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w zakresie prowadzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1), Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu, dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, zwanego dalej „placówką”, pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu w zakresie prowadzenia placówki.

       2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również zawieranie umów w zakresie umieszczania reklam w wydawnictwach własnych oraz udostępnianie elewacji i ogrodzenia w celu umieszczania reklam innych podmiotów z zachowaniem przepisów prawa budowlanego.

       3. Dokonywanie czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, powinno przynosić ekonomiczne korzyści placówce, ale nie utrudniać wykonywania jego zadań statutowych.

§ 2. Upoważnia się Pana Bernarda Zbigniewa Kossakowskiego, dyrektora placówki, do udzielenia dalszych pełnomocnictw nie wykraczających poza zakres udzielonego pełnomoctnictwa, o którym mowa w § 1.

§ 3. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 1, udziela się na czas pełnienia przez Pana Bernarda Zbigniewa Kossakowskiego funkcji dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, tj. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

§ 4. Uchwała podlega doręczeniu Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: CEN w Łomży

Data wytworzenia: 2018-09-01

Wprowadzający: Cezary Nerkowski

Data wprowadzenia: 2007-09-06

Modyfikujący: Cezary Nerkowski

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Cezary Nerkowski

Data publikacji: 2007-09-06